O Konferencji

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa:
Studenci i polityka. Aktywność polityczna studentów na uczelniach europejskich w XIX i XX wieku


U progu XIX wieku w Europie doszło do prawdziwej rewolucji naukowej w sferze szkolnictwa wyższego. Idea formowania nowego człowieka i społeczeństwa związana z rewolucją francuską i okresem napoleońskim doprowadziła do zreformowania pogrążonej w kryzysie instytucji uniwersytetu. Zerwano ze średniowieczną w swej genezie korporacyjną strukturą uczelni i z przestarzałymi modelami nauczania. W wyniku rywalizacji modelu napoleońskiego (skoncentrowanego na zdobywaniu wiedzy praktycznie użytecznej i silnie uzależniającego uczelnie od władz państwowych) z modelem humboldtowskim (którego istotą było poszukiwanie prawdziwej wiedzy i prowadzenie badań, przy zachowaniu znacznej autonomii jednostki akademickiej) doszło do powstania nowoczesnego uniwersytetu jako instytucji naukowo-badawczej oraz wyższych szkół technicznych. XIX-wieczna szkoła wyższa miała być nie tylko skarbnicą wiedzy, czy miejscem prowadzenia badań naukowych, ale również instytucją socjalizującą, kształtującą charaktery i umożliwiającą studentom odnalezienie siebie samego i swojego miejsca w życiu. Wprawdzie jeden z inspiratorów XIX-wiecznej rewolucji naukowej Karl Wilhelm von Humboldt zakładał, że uniwersytet powinien posiadać autonomię i zachować dystans od polityki, to jednak wizja ta niewiele miała wspólnego z rzeczywistością. Nawet jeśli władze państwowe szanowały autonomię uczelni, a wykładowcy akademiccy powstrzymywali się od aktywnego udziału w życiu politycznym epoki, to wielkie zainteresowanie i zaangażowanie kwestiami politycznymi wykazywali studenci. Ukuty już w początkach XIX wieku ciąg skojarzeń „student – młodzież – rebelia” nie stracił na swej aktualności również w kolejnym stuleciu. Warto podkreślić, że co najmniej od 1819 roku, kiedy to student teologii Karl Ludwig Sand zasztyletował niemieckiego pisarza Augusta von Kotzebue, zaangażowanie polityczne studentów stało się faktem. Nie pomogły przyjęte w tym roku uchwały karlsbadzkie, zdelegalizowanie Burschenschaftów, wprowadzenie cenzury i ścisłego nadzoru państwa nad uczelniami. Zaangażowanie polityczne studentów stawało się coraz silniejsze i właściwie we wszystkich ważniejszych rewolucjach europejskich XIX i XX wieku studenci odgrywali znaczącą rolę. Uniwersytety stały się źródłem postępu, miejscem powstawania nowych prądów myślowych oraz krytyki istniejącego porządku politycznego i społecznego.

Konferencja, na którą Państwa zapraszamy ma pomóc w udzieleniu odpowiedzi na pytania: jaki wpływ miał okres studiów na kształtowanie się poglądów politycznych młodzieży akademickiej, jak władze poszczególnych państw i uczelni reagowały na zaangażowanie polityczne młodzieży oraz jaką formę to zaangażowanie przybierało: nielegalnych, półlegalnych lub jawnych organizacji młodzieżowych czy też nie ujętych w ramy organizacyjne działań jednostek stanowiących wzór do naśladowania?

Organizatorzy konferencji postanowili pominąć kwestie związane z życiem codziennym lub procesem kształcenia studentów i skupić się na negatywnych i pozytywnych aspektach pozanaukowej aktywności politycznej młodzieży akademickiej. Gorąco zapraszamy do udziału w konferencji wszystkich doświadczonych badaczy z Polski i z zagranicy, którzy w swoich naukowych badaniach zainteresowali się następującymi kwestiami zarówno w skali jednostkowej (konkretne przypadki) jak i zbiorowej:

  • Polityczne organizacje studenckie – ich geneza, funkcjonowanie, znaczenie;
  • Studenci w partiach i organizacjach politycznych – ich status, rola, formy aktywności;
  • Metody zwalczania/wspierania działań politycznych studentów przez władze państwowe i uczelniane – prawo jako stymulator oczekiwanych zachowań studenckich;
  • Kadra akademicka a zaangażowanie polityczne studentów – jak uczeni wpływali na umysły i serca młodzieży akademickiej;
  • Rola politycznego zaangażowania studentów w zachodzących zmianach społeczno-politycznych – czy studenci zachodzące zmiany inicjowali lub inspirowali czy też raczej je popierali i w nich uczestniczyli;
  • Działalność polityczna studentów w konfliktach zbrojnych – wojny, rewolucje, zamachy;
  • Studenci wobec wyzwań epoki – jaką postawę przyjmowali wobec różnych ideologii, nacjonalizmu, równouprawnienia, dyskryminacji, religii, itp.

Miejsce konferencji: Gdańsk, Uniwersytet Gdański

Język konferencji: polski, angielski, niemiecki, rosyjski

Publikacja materiałów pokonferencyjnych: Organizatorzy zapewniają publikację pozytywnie zrecenzowanych materiałów pokonferencyjnych

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.